ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Disapproving Leave Of Police Upto 31st October

Disapproving Leave Of  Police Upto 31st October


I am excited to submit my application for the full-time police officer position at the New Haven Police Department. I have two years of experience working as a police officer for the Charleston Police Department, and am a graduate of the West Virginia State Police Academy. I believe that I have the requisite skills and abilities to perform the duties you’ve stipulated exceptionally well.
During my two years as a police officer, I performed area patrols on foot, bicycle, and in patrol cars, responding to traffic incidents, domestic disputes, and reports of criminal activity. My performance was above standard, and I was frequently praised for my calm and authoritative demeanor even during moments of tension and hostility.
I am aware that the rate of crime in New Haven is higher than average, and I am keen to use my skills to assist and protect the community to the fullest extent possible. My training and personal characteristics make me a perfect fit to handle both tough situations and present a pleasant face to the New Haven community.

Official Letter : Click Here 

Back To Top