ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

VANCHAN ABHIYAN NA AMALIKARAN AND MONITERING BABAT LATTER BY G.C.E.R.T.NIYAMAK SHREE.USEFUL FOR ALL SCHOOL AND TEACHER

VANCHAN ABHIYAN NA AMALIKARAN AND MONITERING BABAT LETTER BY G.C.E.R.T.NIYAMAK SHREE.


MEGA is Cloud Storage with Powerful Always-On Privacy.

MEGA provides user-controlled encrypted cloud storage and chat through standard web browsers, together with dedicated apps for mobile devices. Unlike other cloud storage providers, your data is encrypted and decrypted by your client devices only and never by us.

Upload your files from your smartphone or tablet then search, store, download, stream, view, share, rename or delete your files any time, from any device, anywhere. Share folders with your contacts and see their updates in real time.

 The encryption process means we cannot access or reset your password so you MUST remember it (unless you have your Recovery Key backed up) or you will lose access to your stored files.

Subscriptions are renewed automatically for successive subscription periods of the same duration and at the same price as the initial period chosen. To manage your subscriptions, simply click on the Play Store icon on your handset, sign in with your Google ID (if you haven't already done so) and then click on the MEGA app. You'll beable to manage your subscription there.

VANCHAN ABHIYAN NA AMALIKARAN AND MONITERING BABAT LATTER BY G.C.E.R.T.NIYAMAK SHREE.USEFUL FOR ALL SCHOOL AND TEACHER

Click Here To View
Back To Top