ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

PRIMARY AND SECONDARY DRAWNING KAXA JAHERNAMU

PRIMARY AND SECONDARY DRAWNING KAXA JAHERNAMU


PRATHMIK AND MADHYAMIK CHITRAKAM KAXA JAHERNAMU

Prathmik and madhyamik school teacher and students usefull
Prathmik And madhyamik chitrakam pariksha jahernamu Declared

The teacher’s profession is considered as the best and ideal profession in this world as they provide selfless duty to shape someone’s life. Their committed work cannot be compared to anything. Teachers are those who always take care of their all students. They check their food habits, cleanliness level, behaviour to others, and concentration towards study. They check our nails weekly to maintain cleanliness and hygiene and prevent us from diseases. They organize health camp quarterly for us in the school campus where student’s weight, height, IQ level, blood pressure, heart rate, lungs capacity, blood check up, urine check up, chickenpox immunization, immunization for MMR, measles, DPT booster dose, polio drop, etc takes place to closely monitor and maintain the health records of us.


Prathmik and madhyamik school teacher and students usefull
Prathmik And madhyamik chitrakam pariksha jahernamu Declared

Teachers are never bad, it is only their way of teaching which is different from each other and makes them different in the mind of students. They only want to see their students happy and successful. A good teacher never loses patience and teaches every student accordingly. Our teachers motivate us to wear clean clothes, eat healthy foods, avoid junk foods, care for parents, behave well with others, come to school at right time in proper uniform, never tell lie to anyone in life, react positively, take care of school property, take care of your books, copies, and other study material, always pray to God for better concentration on study, always discuss to your subject teacher about any confusion, do not argue with strangers and many more.
Jahernamu Declare Date 05/9/2019
On line Apply 18/9/2019 to 03/10/2019
Exam fee Date 18 /9/2019 to 05/10/2019
Aavedan patro jilla leval jama karavva ni Date 16/10/2019
On line Approved Date 30/10/2019
State leval jama kravvani Date 09/11/2019
Exam Date prathmik school
08/12/2019
Madhyamik school
14/12/2019
Exam vishe tamam mahiti mate jahernamu Download krvu

Prathmik and madhyamik school teacher and students usefull.

Prathmik And madhyamik chitrakam pariksha jahernamu Declared

Back To Top