ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Online Attendance Compulsory For All Private & Granted School From October 2019 News Report

Online Attendance Compulsory For All Private & Granted School From October 2019 News Report


Class wise attendance

Online Attendance
If you want to record attendance of the students for each period, then class wise attendance will be suitable for you. Class wise attendance module displays all the periods assigned in day to a selected teacher/professor, as per your school time table definition. Teachers can choose a particular period and mark students present or absent.
Online Attendance
This module allows educational institutions to take day wise attendance. In this case, it can be assumed that student is either present/absent for all lectures/activities of the class room. So, the attendance can be taken at start or end of the day. This also allows you to send student's daily attendance via SMS/Email.
Online Attendance
Subject wise attendance allows the teachers to mark the attendance for their subjects which can be checked by parents as well. This is an easier way to check the attendance of any subject for any student.
Online Attendance
This feature allows you to:
Back To Top