ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

HTAT Mukhya Shikshako na Prashno ane HTAT Mukhy Shikshako ni vadh babat Gujrat Rajya Mukhya Shikshak Sangh ni Rajuaat

HTAT Mukhya Shikshako na Prashno ane HTAT Mukhy Shikshako ni vadh babat Gujrat Rajya Mukhya Shikshak Sangh ni Rajuaat


TEACHER WORKING WITH KEY STAGE PUPILS MIGHT , FOR INSTANCE , FOCUS ON THE SUBJECT CONTENT OF SCIENCE AND DEVELOP SCIENCE SKILLS FROM THESE AREAS OF EXPERIENCE. 

THIS PRODUCT CENTRED APPROACH COULD, FOR EXAMPLE, GIVE RISE TO ORAL EXPLANATIONS AND DEMONSTRATIONS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE, AND FROM TIME TO TIME ,PRACTICAL ACTIVITES DESIGNED TO PROVIDE DIRECT EXPERIENCE OF PHENOMENA WITH OPPORTUNITIES TO EXPLORE AND INVESTIGATE THESE PHENOMENA. IN PROVIDING A CONCEPTUAL STRUCTURE TO HELP THE LEARNER BUILD A FUNCTIONAL MENTAL REPRESENTATION.

HTAT VADH - GHAT CAMP RELATED IMPORTANT NEW REPORT.

View Also : 

HTAT Vadhghat Camp Related News Report Date 29/08/2019

Primary Teacher/HTAT Badali Rules 2019

HTAT Head Teacher badhti (Uchchatar Pagar dhoran ) babat agtyani mahiti


SCIENCE ACTIITES HELP LITTLE LEARNERS OF ALL AGES UNDERSTAND IMPORTANT CONDEPTS, AND THESE SCIENCE ACTIVITES FOR KIDS GIVE THEM THE OPPORTUNITY TO DISCOVER SOMETHING COMPLETELY NEW. WHAT'S MORE, SCIENCE ACTIVITES ARE FUN, SOME LIKE OOBLECH ARE MESSY. OTHERS ARE IMPRESSIVE LIKE THE CLASSIC ERUPTING VOLCANO PROJECT.

HTAT Mukhya Shikshako na Prashno ane HTAT Mukhy Shikshako ni vadh babat Gujrat Rajya Mukhya Shikshak Sangh ni Rajuaat

Tag : HTAT
Back To Top