ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Home Guard Recruitment 2019

Home guard recruitment 2019

The Indian Home Guard is an Indian paramilitary police force. It is a voluntary force, tasked as an auxiliary to the indian police The Home Guards Organisation was reorganised in India in 1962 after  with the people's public china,though it existed in smaller units individually in some places. 
Home Guards are recruited from various cross sections of the civil society such as professionals, college students, agricultural and industrial workers etc who give their spare time for betterment of the community. All citizens of India, in the age group of 18–50, are eligible. Normal tenure of membership in Home Guards is three to five years.
Central Civil Defence training centres were established in various states to impart training to both Civil Defence and Home Guards personnel. The training consists of individual as well as team training. After Independence the task of Civil Defence training was revived only after 1962.
Personnel are recruited from various people to include doctors, lawyers, teachers, employees of public and private sector organisations, college and university students, agricultural and industrial workers and others who give their spare time to their communities.
 All 18 to 50-year-old citizens of India are eligible for membership and normally serve from three to five years each. Members are paid an allowance when called up for service. All members, after their first three-year term of service, are eligible to be trained by the police in the maintenance of law and order, crime prevention, anti-dacoit measures, border control, disaster relief, fire prevention and firefighting, election and social welfare activities.
Advertisement : Click Here
Tag : Recruitment
Back To Top