ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GPSC Deputy Section Officer/Deputy Mamlatdar (Advt. No. 55/2018-19) & Municipal Chief Officer (Advt. No. 75/2018-19) Marks Declared Posted by : Aapanu Gujarat19 September


GPSC Deputy Section Officer/Deputy Mamlatdar (Advt. No. 55/2018-19) & Municipal Chief Officer (Advt. No. 75/2018-19) Marks Declared Posted by : Aapanu Gujarat19 September

Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published Marks for Main Exam of Advt. No. 55/2018-19, Deputy Section Officer/Deputy Mamlatdar, Class-3 & Advt. No. 75/2018-19, Municipal Chief Officer, Class-3, Candidates can view marks up to 04th October 2019. Check below for more details.

Try out the Stellar Data Recovery Free software to recover lost or deleted documents, email data files, videos, photos, and audio files. The software recovers data from all types of storage devices including hard drives, pen drives, memory cards, etc.
Data Deletion
DiskDigger can undelete and recover lost photos and images from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger’s powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.
You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.
If your device is not rooted, the app will perform a “limited” scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.

If your device is rooted, the app will search all of your device’s memory for any trace of photos, as well as videos!
Permanent Data Deletion
Recovers data lost due to accidental deletion or emptying the Recycle Bin.
Missing or Lost Partition
Missing or Lost Partition
Recovers data from missing and deleted partitions—lost due to drive corruption or accidental deletion.
hard drive
Hard Drive Corruption
Recovers data lost from corrupt and RAW drives due to reasons like improper use, power failure, malware attack, etc.
virus attack
Virus Attack Recovery

Posts:
Advt. No. 55/2018-19, Deputy Section Officer/Deputy Mamlatdar, Class-3
Advt. No. 75/2018-19, Municipal Chief Officer, Class-3

Main Exam Marks||For more details
Tag : GPSC
Back To Top