ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT SEC.& H. SEC. BHARTI NI RAJUAAT SANDARBHE NIYAMAK SHREE NO JAVAB

TAT SEC & H. SEC. BHARTI COMMING SOON

TAT SEC.& H. SEC. BHARTI NI RAJUAAT SANDARBHE NIYAMAK SHREE NO JAVAB

The candidates of TAT 1& 2 gathered in Gandhinagar on 30 july 2019 for big recruitment of teachers in Secondary & Higher Secondary School.

The candidates had requested to do big recruitment of teachers.

Today on the behalf all candidates Mr.Kirti Joshi has got a letter from Niyamak as Answer of that request being done on 30 th July 2019.

The teacher’s profession is considered as the best profession of the world.Teacher's profession is awesome and ideal profession in this world as they provide selfless and honest duty to shape someone’s life. Teacher is a god for students,Teacher is a god for parents.

Teacher is always a honest man,Teachers treat their students like their own children,Their committed work cannot be compared to anything. Teachers are those who always take care of their all school students whole life. They check their food habits, cleanliness level, behaviour to others, and notebooks, practical books, gernal, concentration towards study. Teacher regularly takes exams of all the subject.they regularly Check their EXAMINATION papers,Teacher always do parents meeting regularly.They check students nails regularly to maintain cleanliness and good helath and prevent students from diseases.

They organize health camp quarterly for us in the school campus where student’s weight, height, IQ level, blood pressure, heart rate, lungs capacity, blood check up, urine check up, chickenpox immunization, immunization for MMR, measles, DPT booster dose, polio drop, etc takes place to closely monitor and maintain the health records of us.

Teachers are never bad, it is only their way of teaching which is different from each other and makes them different in the mind of students

They only want to see their students happy and successful. A good teacher never loses patience and teaches every student accordingly. Our teachers motivate us to wear clean clothes, eat healthy foods, avoid junk foods, care for parents, behave well with others, come to school at right time in proper uniform, never tell lie to anyone in life, react positively, take care of school property, take care of your books, copies, and other study material, always pray to God for better concentration on study, always discuss to your subject teacher about any confusion, do not argue with strangers and many more.
SECONDARY AND HIGHER SECONDARY BHARTI BABAT LATTER..


Tag : TAT 1 & 2
0 Komentar untuk "TAT SEC.& H. SEC. BHARTI NI RAJUAAT SANDARBHE NIYAMAK SHREE NO JAVAB"

Back To Top