ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GPSC Class 1 & 2, Medical officers & Other Posts

Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019.

Posts :


 1. Lecturer Selection Scale (Professor) Agadatantra and Vidhi Vaidhayak, Class-I in Govt. Ayurvedic College: 02
 2. Professor, (Homoeopathy) Practice of Medicine, Class-1: 01
 3. Professor, (Homoeopathy) Repertory, Class-1: 01
 4. Principal/Superintendent, Government Homeopathy College, Class-1: 01
 5. Child Marriage Prevention Officer cum District Social Defence Officer, GSS, Class-2: 04
 6. Child Development Project Officer (Female), Class-2, Women and Child Development Department: 02 
 7. Deputy Director, Horticulture, Class-1, Agriculture and Co-operative Department: 03
 8. Private Secretary (Gujarati) Stenographer (Grade-I), Class-2: 23
 9. Private Secretary (English) Stenographer (Grade-I), Class-2: 20
 10. Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Services, Class-1 & Class-2 & Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-2: 47 Posts Class I and 50 Class II Posts
 11. Manager, Government Printing And Stationery, Class-1, Industries and Mines: 01
 12. Gujarat Medical and Health Service, Class-2: 1619 Posts

Total No. of Posts : 1774

Educational Qualification : Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Application Fee: Rs. 100/-

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Advertisement : Click Here

Notification : Click Here

Apply Online : Click Here
Tag : GPSC
0 Komentar untuk "GPSC Class 1 & 2, Medical officers & Other Posts"

Back To Top