ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Bhavnagar Municipality Recruitment 2019

Bhavnagar Municipality Recruitment 2019

Bhavnagar Municipal Corporation has published the advertisement for the following posts,

Name Of Post

1) Divisional Fire Officer
2) Fireman
3) Junior Clerk
4) Swimming Instructor
5) Technical Assistant Civil

Educational Qualification

Please read official notification for educational qualification

Advertisement : Click here


Introduction


Bhavnagar is settled 198 kilometre from the metropolis Gandhinagar and to the west of the Gulf of Khambhat.

 It has continuously been a crucial town for trade with several massive and tiny scale industries in conjunction with the world's largest ship-breaking yard, Alang placed fifty kilometre away.

Bhavnagar is additionally celebrated for its version of the favored Gujarati snack 'Ganthiya'.

History Of Bhavnagar


The Gohil Hindu of the Suryavanshi social group featured severe competition in Marwar.

In 1722–1723, the forces LED by Khanthaji Kadani and Pilaji Gaekwad tried to raid Sihor however were repelled by prince Bhavsinhji Gohil.

After the war, Bhavsinhji accomplished the explanation for continual attack was the situation of Sihor.

 In 1723, he established a brand new capital close to Vadva village, twenty klick far from Sihor, and named it Bhavnagar when himself. It was a rigorously chosen strategic location owing to its potential for maritime trade.

Naturally, Bhavnagar became the capital of Bhavnagar State. In 1807, Bhavnagar State became a British protectorate.

The recent city of Bhavnagar was a fortified city with gates resulting in different vital regional cities.


It remained a serious port for nearly 2 centuries, commerce commodities with African nation, Zanzibar, Singapore, and also the gulf.

As the castle of Surat was underneath the management of the Sidis of Janjira, Bhavsinhji brokered associate degree agreement with them, giving the Sidis 1.25% of the revenue by Bhavnagar port.

Bhavsinhji entered into an analogous agreement with land after they took over Surat in 1856.

Whilst Bhavsinhji was in power, Bhavnagar grew from atiny low spot to a significantly vital state. This was because of the addition of recent territories also because the financial gain provided by maritime trade.

  The territory was further expanded by Bhavsinhji's grandson, Vakhatsinhji Gohil, when he took possession of lands belonging to Kolis and Kathis, obtained Rajula from the Navab Saheb Ahmad Khan, and merged Ghogha Taluka into the state.

 Bhavnagar remained the most port of the state, with Mahuva and Ghogha conjointly turning into vital ports. Because of the maritime trade, the state prospered compared to other states.

 During the late nineteenth century, the Bhavnagar State Railway was made. This created Bhavnagar the primary state that was ready to construct its line with none aid from the central government, that was mentioned within the Imperial dictionary of Asian country.

 Mr. Peile, a political agent, described the state as follows: "With flourishing finances and much good work in progress. Of financial matters I need say little; you have no debts, and your treasury is full.

Between 1870 and 1878, the state were put under joint administration, due to the fact that Prince Takhtsinhji was a minor.

This period created some notable reforms within the areas of administration, revenue assortment, judiciary, the post and telegraph services, and economic policy.
The ports were also modernized.

The two people that were liable for those reforms were E. H. Percival of the city government officials and Gaurishankar Udayshankar Oza, Chief Minister of Bhavnagar State Bhavnagar Boroz.

In 1911, HH maharanee Nundkanvarba of Bhavnagar was awarded the Order of the Crown of Asian country, the highest Imperial award for women of the Empire.

The former princely state of Bhavnagar was conjointly referred to as Gohilwad, "Land of the Gohils" (the clan of the ruling family).
Merger with the Indian Union in 1947

Until the independence of Asian country in 1947, Bhavnagar was an independent state ruled by the Rajput Gohil family.

In 1947, the Deputy Prime Minister of the newly independent Indian Union Sardar Vallabhbhai Patel undertook the ambitious and complex process of unifying 562 princely states with the Union of India.

 The last ruling Maharajah of Bhavnagar, Krishnakumar Sinhji handed over the administration of his Bombay State to the people's representative in 1948.

The current royal family of Bhavnagar comprises Maharajah Vijayraj Singh Gohil and Maharani Samyukta Kumari, Prince Yuvraj Jaiveerraj Singh Gohil, and Princess Brijeshwari Kumari Gohil.

The erstwhile house of Bhavnagar continues to guide an energetic role within the glare also as in business (hotels, real estate, agriculture, and ship-breaking) and is held in high regard by the population each within the town also as areas that comprised the previous princely state of Bhavnagar.

Topography


Bhavnagar is a coastal city on the eastern coast of Saurashtra, also known as Kathiawar, located at 21.77°N 72.15°E.[7] It has an average elevation of 24 metres (78 ft). It occupies an area of 53.3 km2 (20.6 sq mi).  A small non-perennial stream named Kansara Nala passes through the outer space of the town.

Apply Online : Click here 

Link Will Activate On 12/06/2019 At 2.00 PM

Tag : Recruitment
Back To Top