ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GSEB SSC ( STD 10 TH) RESULT DECLARED

GSEB SSC  Result 2019 at www.gseb.org

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board

Education Department

Government of Gujarat

official website : www.gseb.org

The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board is going to announce the Gujarat SSC  Result for all medium.

The Students who are searching for their GSEB SSC Result , they can able to check their Gujarat Board 10th  Class Result on the official website of Board.

The Gujarat Board has successfully conducted the Secoundry & Higher Secondary Certificate (SSC & HSC) Examination in the Month of March/April.

The GSEB will announce the Gujarat SSC Result in the Month of May. The Gujarat Board SSC  Result upload on the official website www.gseb.org.

The Students who had enrolled and appeared can check your GSEB 10 & 10+2 Exam Results through licking bellow allocated direct link.

Candidates want to more details regarding to GSEB 10th  Result you may visit the official website.

GSEB SSC/HSC result 2019

Are you in search of GSEB SSC / HSC result 2019?

So here we are for the same. Students who united nations Agency area unit attending to seem for the examination will check here the complete result ssc March 2019.

GSEB SSC Result 2019 Gujarat Board tenth category Result Date: GSEB SSC result for educational session 2018-2019 has been proclaimed on twenty first might 2019.

Gujarat Secondary and better education Board is that the state education liable for sleek conduct of SSC (X) and HSC (XII) examinations within the state of Gujarat.

GSEB has printed the result on its official web site on twenty first might 2019.

This year around eleven 100000 students appeared in GSEB SSC examinationination conducted from seventh to nineteenth March 2019 in 1548 exam centers established across the state.

Students awaiting the declaration of result will check their lead to the official web site by mistreatment their login credentials.

How to download GSEB SSC Result 2019?
As it is clear now that the result has been published online only on the official website.

Students will check the result through the net mode. The stepwise guide to transfer the net result's provided below to assist the candidates.

Begin with visiting the official website of GSEB website i.e. http://www.gseb.org.

Result search page will be displayed.
Enter the valid login particulars like roll variety, name, etc. Candidates can search result name-wise or roll number-wise.

Click on the search button.
The result sheet will appear.
Check the result carefully.
Save or take a output of the result sheet for future correspondence.

GSEB SSC on-line result card might indicate following data associated with the results of the students.

GSEB SSC Result 2019- Revaluation
Once the result will be out some of the students will be happy with their marks and some will be not satisfied with their result.

GSEB includes a provision of reappraisal of the solution scripts for such candidates. Students not happy with their result associate degreed analysis pattern will apply by submitting an form.

Board can issue the reappraisal application forms when the discharge of result. Interested candidates can apply within the stipulated dates.

Gujarat Board SSC Result 2019 Supplementary/ Compartment Examination
Students who will pass the SSC examination will be able to get admission to class XI in their preferred subject and stream.

But there'll be few students WHO won't be ready to score enough marks to pass the communicating.

Such students do not need to be disheartened as GSEB may provide them another chance to pass the examination.

Board additionally conduct a supplementary or compartment examination when the announcement of the SSC result for failing students.

 All the information regarding the conduct of compartment or supplementary exam will be updated on the official website.

Once the result's free, students begin inquisitive for his or her mark sheets.

Board will issue original marksheets of the students to their respective schools after one month of the result announcement.

Click here to see SSC Result

Tag : SSC BOARD
0 Komentar untuk "GSEB SSC ( STD 10 TH) RESULT DECLARED"

Back To Top