ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

DR.BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERCITY B,ed. ADDIMINATION JAHERAT:-2019

DR.BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERCITY B,ed. ADMISSION JAHERAT:-2019

Dr.Babasaheb Ambedkar is an Open university of Gujarat where the number of candidates can complete their Education without coming to college regularly.

So for the Candidates who don't want to go to Colleges regularly , have been provided an Opportunity to complete their Education.

Less than 10 percent survive longer than five years. Patients diagnosed in the earliest stage who undergo treatment have a five-year survival rate of 16 percent, according to the American Cancer Society. What Are Mesothelioma Survival Rates? Survival rate typically refers to the percentage of people with cancer who live one and five years after initial diagnosis.

These measures are referred to as the one-year and five-year mesothelioma survival rates. When discussing survival rates, you may hear other related terms such as life expectancy, which is the average time a person is expected to live based on birth year, current age, gender and other factors. Mesothelioma affects life expectancy because the cancer reduces the number of years a patient is expected to live.


DR.BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERCITY B,ed. ADDIMINATION JAHERAT:-2019Tag : Admission
Back To Top